ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1.      Általános jogi közlemény

Mi, a Mamori kft (továbbiakban: Adatkezelő) az onbin.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytatunk, azaz Webáruházat működtetünk (továbbiakban: Webáruház).
A Webáruházon keresztül Ön meg tudja vásárolni egyes termékeinket, azonban ehhez szükséges bizonyos személyes adatok megadása.
Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban való vásárlásnak feltétele a regisztráció

A regisztrációval egyidőben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a befejezetlen vásárlásokkal kapcsolatos technikai információkat e-mailben megküldjük Önnek. A regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy Önnek a bónuszpontrendszer keretében, a megfelelő feltételek között felhasználható pontokat ajándékozzunk. A bónuszpontrendszerről ITT olvashat részletes tájékoztatást. A jelen tájékoztatóban foglaljuk össze a Webáruházból való vásárlás, és a megvásárolt termék leszállítása miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy vásárol a Webáruházban, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására is szükséges van. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében a törvényes képviselője vásárolhat.

Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával egyidőben tudomásul veszi, hogy automatikusan részt vehet (megfelelő feltételek megléte esetén) a Mamori kft által konkrét Játészabályzatban meghirdetett nyereményjátékokon, sorsolásokon, melyről külön értesítést kizárólag a játék/sorsolás nyertesének küldünk e-mailben.

2. Adatkezelő megnevezése

Mamori  Kft.
Székhely és postacím: 1046 Budapest, Kunhalom u. 24.

Telephelye: 1047 Budapest, Baross u. 103. I. Em.
Cégjegyzékszám: 01-09-963607
Adószám: 23395060-2-41
Ügyfélszolgálat H-P: 8:00-16:30
Email: onbin@onbin.hu
Tel: +36 20 337-1556

 1.      Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az egyes termékek Webáruházon keresztüli megrendelése és ezen megrendelések teljesítése, azaz a termékek leszállítása. “Termékfigyelés” szolgáltatás igénybevételekor a felhasználó által megjelölt termékek esetében a készletek feltöltéséről történő értesítés e-mailben.

 1.      Adatkezelés jogalapja

Az Ön által leadott megrendeléssel szerződés jön létre Ön és a Mamori kft között, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbiakban meghatározott, a megrendelés leadásához nem kötelező adatok kezelésére az Ön kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

 1.      Kezelt személyes adatok

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos adatok hiánya esetén Ön nem tud megrendelést leadni, amely esetben azonban személyes adatot sem kezelünk.

A kezelt személyes adatok köre, amelyek megadása nélkül a Webáruházban megrendelés, nem adható le és ekként a szerződés nem teljesíthető:

 •        Teljes név,
 •        Elérhetőség (telefon és email),
 •        Szállítási cím,
 •        Számlázási cím,
 •        Regisztrációkor megadott felhasználó név.

Kérjük, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjanak meg. Nem vállalunk felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy kíván vásárolni a Webáruházban, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására is szükség van az adatkezelés engedélyezéséhez. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében kizárólag a törvényes képviselője vásárolhat.

A megrendelés leadásához és annak teljesítéséhez nem szükségszerű, de az érintett által önkéntesen megadható adatok:

 •        Neme és
 •        Életkor.

Ezen adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel a Weboldal látogatottságának és az azon vásárlók mérésére, úgy, hogy az Ön személye ne váljon ismertté. Tájékoztatjuk, hogy mivel ezen adatok megadása az Ön hozzájárulásán alapul, így ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelünk, így kérjük, hogy ilyen adatokat ne küldjenek, ne osszanak meg velünk.

 1.     Adatfeldolgozó, adattovábbítás

 

Az Ön által megrendelt termék házhozszállítása érdekében az Ön nevét, telefonszámát, email és szállítási címét átadjuk a 24 H futárcégnek. Adatvédelmi tájékoztató: http://24hfutar.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelt termékek vételárának bankkártyával való megfizetése a CIB BANK. biztonságos, általa használt, titkosítással ellátott webes fizetési felületén történik, amelyről bővebb tájékoztatást itt talál:

Név: CIB BANK
központi telefonszám: (06 1) 423 1000
CIB BANK

Adatvédelmi tájékoztató:

https://net.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/tajek_swift

 

Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy mi, Mamori kft. bankkártya adatokat nem kezelünk, azokhoz nem férünk hozzá.
Tájékoztatjuk, hogy a fentieken kívüli más személy, szervezet az adatait nem ismerheti meg, ahhoz nem férhet hozzá.

 

 1.      Adatok kezelésének időtartama

Az adatokat az adatkezelés céljának elérésig, azaz a megrendelt termék leszállításáig kezeljük, ezt követően azokat – amennyiben jogszabály nem kötelez azok megőrzésére – töröljük.

Tájékozatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat a termék leszállításától számított 8 évig köteles vagyunk őrizni. Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül a megrendelés leadása, a vásárlásról kiállított számla valamint a megrendelt termék 24H futárszolgálatnak való átadásáról, és az általuk való teljesítésről szóló dokumentum, igazolás.

 1.      Adatok tárolása

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveleteket nem végez. Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház technikai, informatikai feltételeit fejlesztő cég:

WebshopCompany Ltd WC2N5BW UK Trafalgar Square London Company number 08595221 https://webshopcompany.co.uk/ wsc@webshopcompany.co.uk tel: 00 44 2081 443 445 magyarországi kapcsolattartó telefonszám: +36 70 572 8688

amely nem jogosult személyes adatok megismerése, azonban az azokhoz való hozzáférés nem zárható ki. Az Adatkezelő a fejlesztővel szemben a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtette a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Ön által megadott személyes adatokat a Mamori kft. szerződött szerverszolgáltató partnere a WebshopCompany Ltd. által biztosított, titkosított szerveren tároljuk.

WebshopCompany Ltd WC2N5BW UK Trafalgar Square London Company number 08595221 https://webshopcompany.co.uk/ wsc@webshopcompany.co.uk tel: 00 44 2081 443 445 magyarországi kapcsolattartó telefonszám: +36 70 572 8688

 

 1.      Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Mamori kft. 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1.      a) az adatkezelés céljai;
 2.      b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3.      c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4.      d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5.      e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6.      f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.
Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1.      a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2.      b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3.      c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4.      d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5.      e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés időtartamát, Ön nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megőrzésére minket jogszabály kötelez.

A fentiek alapján Ön kizárólag a nevét, életkorát törlését kérheti, amelynek kérelmezése esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1.      a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2.      b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3.      c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4.      d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 1.   Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és a látogatók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A cookie-kal kapcsolatos tájékoztatónkat itt olvashatja el.

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018. május 25. napjától

Ügyvezető Igazgató:
Schmidt Dóra
Mobil: 06 20 337 1556